Podział
Kochanka Nocy(100m)17:30:25
2020-02-15
Kochanka Nocy(100m)15:32:46
2020-02-13
Kochanka Nocy(100m)13:13:41
2020-01-24
Podział
Kochanka Nocy(100m)20:27:31
2019-12-14
Kochanka Nocy(100m)14:32:49
2019-11-23
Kochanka Nocy(100m)14:41:18
2019-11-19
Podział
Kochanka Nocy(100m)19:35:02
2019-11-13
Kochanka Nocy(100m)12:32:46
2019-11-12
Podział
Kochanka Nocy(100m)20:21:33
2019-10-20
Kochanka Nocy(100m)06:51:18
2019-10-19
Kochanka Nocy(100m)23:45:55
2019-09-24
Kochanka Nocy(100m)14:59:23
2019-09-24
Podział
Kochanka Nocy(100m)10:26:14
2019-09-18
Kochanka Nocy(100m)16:31:58
2019-09-17
Podział
Kochanka Nocy(100m)22:03:34
2019-09-12
Podział
Kochanka Nocy(100m)12:42:00
2019-08-31
Kochanka Nocy(100m)13:39:13
2019-08-30
Kochanka Nocy(100m)17:30:29
2019-08-29
Podział
Kochanka Nocy(100m)21:21:08
2019-08-01
Podział
Kochanka Nocy(100m)14:27:11
2019-07-09
012