Podział
Kochanka Nocy(100m)00:42:28
2020-11-24
Kochanka Nocy(100m)10:10:11
2020-11-23
Kochanka Nocy(100m)20:48:56
2020-11-21
Kochanka Nocy(100m)00:02:07
2020-11-10
Podział
Kochanka Nocy(100m)17:40:46
2020-11-06
Kochanka Nocy(100m)14:04:35
2020-10-31
Podział
Kochanka Nocy(100m)00:38:51
2020-10-27
Kochanka Nocy(100m)02:50:06
2020-10-22
Kochanka Nocy(100m)16:37:00
2020-10-20
Kochanka Nocy(100m)14:12:46
2020-10-11
Kochanka Nocy(100m)17:14:40
2020-10-06
Podział
Kochanka Nocy(100m)15:39:08
2020-09-27
Kochanka Nocy(100m)23:17:54
2020-09-18
Kochanka Nocy(100m)04:19:10
2020-09-13
Podział
Kochanka Nocy(100m)23:07:06
2020-08-10
Podział
Kochanka Nocy(100m)20:12:48
2020-07-27
Kochanka Nocy(100m)15:46:32
2020-07-24
Podział
Kochanka Nocy(100m)20:59:00
2020-07-20
Podział
Kochanka Nocy(100m)19:21:14
2020-07-19
Podział
Kochanka Nocy(100m)22:12:34
2020-06-30
012