Podział
Kochanka Nocy(100m)14:43:07
2020-10-25
Kochanka Nocy(100m)15:52:35
2020-10-24
Kochanka Nocy(100m)09:40:33
2020-10-24
Podział
Kochanka Nocy(100m)23:58:23
2020-10-23
Kochanka Nocy(100m)17:58:47
2020-10-23
Podział
Kochanka Nocy(100m)12:08:38
2020-10-22
Kochanka Nocy(100m)02:50:06
2020-10-22
Kochanka Nocy(100m)23:56:32
2020-10-21
Podział
Kochanka Nocy(100m)20:36:30
2020-10-21
Kochanka Nocy(100m)17:42:44
2020-10-21
Kochanka Nocy(100m)03:39:19
2020-10-21
Kochanka Nocy(100m)16:37:00
2020-10-20
Kochanka Nocy(100m)17:33:03
2020-10-19
Kochanka Nocy(100m)13:01:16
2020-10-18
Podział
Kochanka Nocy(100m)23:05:37
2020-10-17
Podział
Kochanka Nocy(100m)20:39:18
2020-10-17
Podział
Kochanka Nocy(100m)20:35:51
2020-10-17
Podział
Kochanka Nocy(100m)19:31:30
2020-10-17
Podział
Kochanka Nocy(100m)19:29:39
2020-10-17
Kochanka Nocy(100m)17:14:59
2020-10-17
012